Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Melle Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63 400), Stary Staw 9.

Kontakt do Inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez e-mail: iod@melle.com

Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. przeprowadzenia rekrutacji w ramach aktualnie prowadzonej u Administratora Danych rekrutacji – na podstawie przepisów prawa tj. art. 22¹KP (art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz w zakresie przekraczającym obszar wskazany w przepisach prawa na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO),

 2. przeprowadzenia przyszłej rekrutacji w ramach rekrutacji, która będzie prowadzona u Administratora Danych w przyszłości – na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO).

Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 1. przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji, w ramach której przekazaliście Państwo nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w przyszłych rekrutacjach.

 2. przy czym nie dłużej niż do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

 3. prawo do usunięcia danych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. prawo do przenoszenia danych,

 7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na

 8. zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres poczty mailowej: iod@melle.com lub przesyłając wniosek w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

 1. podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby aktualnej rekrutacji będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych.

 2. podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości udziału w przyszłych procesach rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych na podstawie CV złożonego w ramach aktualnej rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji:

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. dla kandydatów do pracy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oświadczam, że: przedstawiona mi informacja jest dla mnie zrozumiała, zostałem poinformowany m.in. o tym, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Melle Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), Stary Staw 9

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłej rekrutacji:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dla potrzeb aktualnej rekrutacji dokumentach, również w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Melle Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), Stary Staw 9